Heen-Wah Wai and Maggie Hou, 2018, Art Night London