Heinrich Meyer, ‘Rochen (Stingray) ’, 2014, Galerie Herold

Image rights: Galerie Herold

About Heinrich Meyer

German, b. 1963, Cloppenburg, Germany, based in Hamburg, Germany