Helena Parada-Kim, ‘Frau Suh mit Kind ’, 2013, CHOI&LAGER