Henri Chopin, ‘I'm Sad Today Hi!’, 1972, Raffaella De Chirico