Henrik Vibskov, ‘Infrasticks 2’, 2014, Ruttkowski;68