Henry Krokatsis, ‘Untitled #1’, 2012, Vigo Gallery
Henry Krokatsis, ‘Untitled #1’, 2012, Vigo Gallery
Henry Krokatsis, ‘Untitled #1’, 2012, Vigo Gallery
Henry Krokatsis, ‘Untitled #1’, 2012, Vigo Gallery
Henry Krokatsis, ‘Untitled #1’, 2012, Vigo Gallery
Henry Krokatsis, ‘Untitled #1’, 2012, Vigo Gallery
Henry Krokatsis, ‘Untitled #1’, 2012, Vigo Gallery
Henry Krokatsis, ‘Untitled #1’, 2012, Vigo Gallery
Henry Krokatsis, ‘Untitled #1’, 2012, Vigo Gallery
Henry Krokatsis, ‘Untitled #1’, 2012, Vigo Gallery