Aldenham Church, Hertfordshire

About Henry Monro

1791-1814, London, United Kingdom