Henry Walsh, ‘Merea V’, 2017, Wychwood Art
Henry Walsh, ‘Merea V’, 2017, Wychwood Art