Hermann Mejia, ‘Car Crash’, 2012, Gallery Elena Shchukina