Hermann Mejia, ‘Pond’, 2016, Gallery Elena Shchukina