Hermann Mejia, ‘Rabbit Study I’, 2014, Gallery Elena Shchukina