Hermann Mejia, ‘Rabbit Study II’, 2014, Gallery Elena Shchukina