Hermann Mejia, ‘Rabbit Study IV’, 2014, Gallery Elena Shchukina