Honma Hideaki, ‘Snail’, 2016, Sculpture, Menyadake and Nemagari, TAI Modern
Save
Save
Share
Share

Honma Hideaki

Snail, 2016

Menyadake and Nemagari
24 3/4 × 32 × 8 1/2 in
62.9 × 81.3 × 21.6 cm
.
Sold
Location
Santa Fe, New York
Medium
Honma Hideaki, ‘Snail’, 2016, Sculpture, Menyadake and Nemagari, TAI Modern
Save
Save
Share
Share
Medium

Honma Hideaki

Snail, 2016

Menyadake and Nemagari
24 3/4 × 32 × 8 1/2 in
62.9 × 81.3 × 21.6 cm
.
Sold
Location
Santa Fe, New York
Other works from TAI Modern
Related works