Hiromi Tsuchida, ‘Aoshima, Miyazaki’, 1973, IBASHO