Hiromi Tsuchida, ‘Tanegashima, Kogashima’, 1973, IBASHO