Hiroshi Sugimoto, ‘Ligurian Sea, Saviore’, 1993, Marian Goodman Gallery