Hiroyuki Masuyama, ‘The Blue Rigi, 1842 J.M.W. Turner ’, 2015, GALERIE URS REICHLIN