Hiroyuki Oki, ‘Matsumae-kun's Manjimanju’, 2011-2014, URANO