Hiroyuki Oki, ‘Mitsmetsutsuyumi’, 2011-2014, URANO