Hosoda Eishi, ‘Fashions as Fresh as Young Leaves: Shiratsuyu’, Scholten Japanese Art