Hsu Wei-Hui, ‘Smiling Face as a Flower 17’, 2012, Liang Gallery