Hu Xiangqian, ‘Look Look Look’, 2012, Long March Space