Hu Xiangqian, ‘Superfluous Knowledge’, 2010, Long March Space