Hu Xiangqian, ‘The Secret Mission’, 2015, Long March Space