Hu Zhen Kun, ‘Lotus and Dragonfly’, 1992, Michael Goedhuis