Huang, Chiu-Yueh, ‘Night and Day-5’, 2016, Rich Art