Huang, Chiu-Yueh, ‘Piece of Time-2’, 2016, Rich Art