Huang Rui, ‘Chairman Mao 10,000 RMB’, 2008, 10 Chancery Lane Gallery

6 panels

About Huang Rui