Huang Rui, ‘Comerchina - Shadow - Dictatorship’, 2009, 10 Chancery Lane Gallery

270 x 540 cm/ 90 x 60 cm x 27 panels

About Huang Rui