Huang Tingjian 黄庭坚, ‘Biographies of Lian Po and Lin Xiangru (北宋 黃庭堅 草書廉頗藺相如傳 卷)’, ca. 1095, The Metropolitan Museum of Art