Huang Yan, ‘Body Shan-Shui 4’, 2001, Ethan Cohen New York
Huang Yan, ‘Body Shan-Shui 4’, 2001, Ethan Cohen New York