Huang Yan, ‘Body Shan-Shui 6’, 2001, Ethan Cohen New York
Huang Yan, ‘Body Shan-Shui 6’, 2001, Ethan Cohen New York