Huang Yan, ‘Mao Zedong Goes to An Yuan’, 2005, Ethan Cohen New York
Huang Yan, ‘Mao Zedong Goes to An Yuan’, 2005, Ethan Cohen New York