Hugo Wilson, ‘Goodbye to Monkeys I’, 2017, Pratt Contemporary