Hugo Wilson, ‘Goodbye to Monkeys IV’, 2017, Pratt Contemporary