Ian Ginsburg, ‘Portrait of Ilya Kabakov 1’, 2017, Osnova Gallery