Igor Tishin, ‘Velimir Khlebnikov’, 2013, Vitavie Gallery