Igor Tishin, ‘Vsevolod Meyerhold’, 2013, Vitavie Gallery