Ikki Sakamoto, ‘Sora-trio b’, 2016, SAKURADO FINE ARTS