Ilya Bolotowsky, ‘Series I’, ca. 1970, RoGallery
Ilya Bolotowsky, ‘Series I’, ca. 1970, RoGallery
Ilya Bolotowsky, ‘Series I’, ca. 1970, RoGallery