Imi Knoebel, ‘Anima mundi 2017 - 3’, 2017, von Bartha