Imi Knoebel, ‘Anima Mundi 26-5 ’, 2016, von Bartha