Irmel Kamp, ‘Tel Aviv (House Gavrilovitch)’, 1989, Thomas Fischer