Iryna Pap, ‘Central stadium. Kyiv, Ukraine, 1967’, 1967, Izolyatsia