Isabella Huffington, ‘Women of the Senate: 1922-2017’, 2017, Anastasia Photo