Issei Suda, ‘Koshio, Saitama, Umematsuri, March 14, 1976 from the series "Fushi Kaden"’, Printed ca. 1980, MIYAKO YOSHINAGA