Jagoda Bednarsky, ‘Epiphenergy’, 2017, PPC Philipp Pflug Contemporary