Jaikwan Kim, ‘Myth of Cube 06-402’, 2006, Galerie Pici