James Graham, ‘Bath-lahem [sic] (Bethlehem), Palestine’, 1856, Contemporary Works/Vintage Works